September 30, 2016

6th to 10th class SOCIAL PAPER KEYS

AP
6th Class
SOCIAL STUDIES
T.M.
SA-1 Key
Click to download
👇
CLICK HERE

AP
7th Class
SOCIAL STUDIES
T.M.
SA-1 Key
Click to download
👇
CLICK HERE

AP
8th Class
SOCIAL STUDIES
T.M.
SA-1 Key
Click to download
👇
CLICK HERE

AP
9th Class paper-1
SOCIAL STUDIES
T.M.
SA-1 official Key
Click to download
👇
CLICK HERE

AP
9th Class paper-2
SOCIAL STUDIES
T.M.
SA-1 official Key
Click to download
👇
CLICK HERE

AP
10th Class paper-1
SOCIAL STUDIES
T.M.
SA-1 official Key
Click to download
👇
CLICK HERE

AP
10th Class paper-2
SOCIAL STUDIES
T.M.
SA-1 official Key
Click to download
👇
CLICK HERE

2 comments:

ప్రభుత్వ ఉద్యుగులతో సమానంగా పదవి విరమణ పొందిన Municipal, Panchayat Raj and Aided schools సంభందించిన ఉద్యోగులు తమ  అర్ధ వేతన సెలవును వేతన స...