పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా

10వ తరగతిలో ఉత్తమ ఫలితాల కోసం పంచతంత్ర కార్యక్రమం.

40 days action plan.

--Click to download


X class 40days programme released by DCEB.
West Godavari Dt.

Telugu download.    Hindi download

English download   Maths download

PS download            BS download

Social download

Comments

Popular posts from this blog