సి.పి.యస్  ఉపాధ్యాయుల కు మనవి ఇంకమ్ టాక్స్ రిటర్న్స్ల్ లొ 80 సి,సి,డి.(1)బి కింద 50,000 రుపాయలు చుపించుకొండి.

 క్లారిఫికెషన్ memo no H6 /1164 /2017 dated 16/2/17

--Click to download

Comments

Popular posts from this blog