మీ స్కూల్ నందు బయోమెట్రిక్ అమలు పూర్తిగా చేయాలంటే మీ స్కూల్ ఆధార్ డేటా 100 % అయివుండాలి.

మీ స్కూల్ ఆధార్ డేటా పూర్తి వివరాలు ఒకసారి చెక్   చేసుకోండి.

HOW TO KNOW YOUR SCHOOL AADHAR DETAIL STEP WISE  AVAILABLE AT

--Click to download

Comments

Popular posts from this blog