రంజాన్ మాసం 16మే నుండి 15జూన్ వరకు
ఉద్యోగ,ఉపాద్యాయులకు చివరి ఒక గంట అనుమతి ఇస్తూ ఉత్తర్వు విడుదల


Comments

Popular posts from this blog